Loading...

Informació general

La web www.associacioserviol.cat (d’ara endavant, la web) pertany a l’ASSOCIACIÓ SERVIOL – Foment del Pensament i Coneixement de la Societat Catalana (d’ara endavant, l’Associació), la qual en té la titularitat.

Denominació social: Associació Serviol
Adreça: General Mitre 96, 5è 1a 08021 Barcelona

NIF: G66425521

Inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

info@associacioserviol.cat

L’Associació únicament autoritza a referenciar els continguts que apareixen a la web en d’altres webs o comunicacions, sempre que aquestes mantinguin el principi de bona fe i respecte i compleixin plenament amb la legislació vigent i la resta de termes i condicions, especialment pel que fa a la prohibició de reproducció o dels continguts que es mostren a la web, amb finalitats diferents de les permeses en aquests termes i condicions, sense l’autorització expressa i prèvia per escrit de l’Associació.

Condicions d’ús

– L’accés a aquest lloc web és lliure i gratuït. No cal registrar-s’hi per accedir als continguts. No obstant suposa l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’aquest avís legal.

– L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei, als bons costums i al respecte dels continguts que ofereix l’Associació.

– Els continguts oferts per l’Associació són de naturalesa canviant i amb finalitat de fomentar el pensament i coneixement de la societat catalana. Per tant, l’Associació es reserva el dret de modificar aquests termes, condicions i configuració del lloc web per ajustar-los a nous continguts.

– Està permesa la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut d’aquest lloc web, sempre de conformitat a la legalitat vigent, i amb respecte a la normativa de protecció de la propietat intel·lectual, i en compliment de les condicions que aquí es relacionen.

– Que es faci per a obtenir informació per a ús personal.

– Qualsevol altre tipus d’ús i, especialment aquells que impliquin comunicació pública, haurà de ser, autoritzats. Oposició al “press-clipping” sense autorització: en particular, el titular d’aquest lloc web, i titular de la totalitat dels drets de caràcter patrimonial sobre els articles, s’oposa expressament a la reproducció comercial dels continguts d’aquesta publicació digital, a través de qualsevol procediment i suport, sense comptar amb l’autorització expressa i escrita de l’Associació Serviol als efectes del que estableix l’article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

– Que es respecti la integritat del contingut.

– Queda prohibit l’ús i accés a la web mitjançant qualsevol aplicació, programa informàtic o sistema anàleg que pugui malmetre o obstaculitzar-ne el funcionament normal, incloent-hi l’alteració, l’eliminació o el bloqueig dels continguts que s’hi ofereix, o de qualsevol altre mecanisme que els pugui afectar, especialment aquells que puguin comportar la privació de l’accés i ús a la web, o qualsevol part d’aquesta, a tercers.

– Queda igualment prohibit l’accés a la web mitjançant programes o altres mecanismes informàtics que, de forma voluntària o involuntària, puguin resultar en una sobrecàrrega dels recursos utilitzats per l’Associació per mantenir la web accessible al públic i/o que permetin un accés no autoritzat als apartats de la web no accessibles al públic en general o al sistema informàtic en què es troba allotjada; de manera que puguin introduir virus o altres programes maliciosos o scripts que causin errors en el sistema informàtic esmentat o en el funcionament de la web.

– Es presumeix que l’accés i ús de la web i, per tant, l’acceptació dels termes i les condicions, inclosa la política de privacitat i qualssevol altres termes i condicions, és realitzat per persones més grans de 18 anys o, en el cas de menors d’edat, tutelades, és a dir, que actuen sota la deguda supervisió del tutor o responsable legal.

Propietat intel·lectual

L’Associació Serviol és propietària del domini associacioserviol.cat, allotjat a la URL www.associacioserviol.cat

Aquest lloc web forma part de l’Associació de manera que els seus textos i continguts, vídeos, el seu disseny, estructura, logotips, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, pertanyen a l’Associació o aquesta està autoritzada degudament pel titular per fer-ne ús en aquesta web. El gestor de continguts és WordPress i el tema triat a Themeforest, està compost per dues parts: el codi PHP i HTML integrats estan sota la llicència al públic en general (GLP, Gnu General Public License) les altres parts amb llicència d’acord, compra i utilització d’Envato.

Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa de l’Associació.

Responsabilitats i exempcions

L’Associació Serviol no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l’usuari. L’Associació no serà responsable dels continguts de les pàgines o dels sistemes de tercers connectats a aquest lloc web. L’Associació no és responsable dels danys que es puguin ocasionar a l’usuari o a tercers, en cas d’incompliment de la normativa que es consigna en aquest avís legal.

 

Confidencialitat i privadesa de les dades

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic info@associacioserviol.cat

L’Associació Serviol donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat.

L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l’Associació Serviol a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, d’acord amb el que estableixen els articles 5, 6, 11 i demés concordants, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari del web que facilita dades de carácter personal a l’Associació Serviol resta assabentat que podrà exercitar davant d’aquests els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999.

Us informem de l’existència d’un fitxer informatitzat on hi haurà les vostres dades personals lliurement aportades, nom i correu electrònic, per al normal manteniment de la relació, així com per poder enviar comunicacions que considerem del vostre interès. El responsable del fitxer és l’Associació Serviol amb adreça al carrer de Calàbria, 255-257 1er – 08029 de Barcelona. Alhora, us informem del dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que es pot exercir dirigint-vos al responsable de la protecció de les dades, a la mateixa adreça anterior.

L’Associació informa que les dades facilitades mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades.

 


close

Us agrada aquest blog? Compartiu-lo!